Kursthemen

  • Anmeldungen an den Gesamtschulen:

   21. Januar, 23. bis 24. Januar 2023 von 9-16 Uhr


   Anmeldungen an den Hauptschulen: 

   09. bis 10. Februar 2023 von 9-16 Uhr


   Anmeldungen an den Realschulen: 

   09., 10 Februar 9-16 Uhr, 11. Februar 2023 9-12 Uhr


   Anmeldungen an den Gymnasien:

   09., 10 Februar 9-16 Uhr, 11. Februar 2023 9-13 Uhr